upis objekta

Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama još se naziva i elaborat upisa objekta, a svrha mu je evidentiranje objekta u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt, a ovakav elaborat najčešće se izrađuje u svrhu:
– rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
– kupnje ili prodaje nekretnine,
– etažiranja objekta  ili
– uzimanja hipotekarnog kredita.

Za izradu ovog geodetskog elaborata naručitelj je dužan od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju ishoditi dokaz o legalnosti svih objekta na predmetnoj nekretnini, odnosno:

UPORABNU DOZVOLU za objekte za koje se izdaje uporabna dozvola,
POTVRDU da se za izgrađeni objekt ne izdaje uporabna dozvola,
RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU za objekte legalizirane temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).