etažiranje

Etažiranje je postupak kojim se utvrđuju posebni suvlasnički dijelovi zgrade, te udjeli pojedinih suvlasnika u zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, a sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96).

Za izrađeni etažni elaborat potrebno je ishoditi potvrdu nadležnog Upravnog odijela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, nakon čega odvjetnik sastavlja među vlasnički ugovor temeljem kojeg se posebni dijelovi zgrada upisuju u Zemljišne knjige.

Etažnim vlasništvom postiže se vlasništvo nad samostalnom cjelinom, a isto je povezano odgovarajućim suvlasničkim udjelom nad zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.