parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je podjela odnosno spajanje dvije ili više katastarskih čestica. Postupkom parcelacije dolazi do promjena oblika i površine parcele u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi u svrhu:
– kupnje ili prodaje nekretnine,
– ostavinske diobe,
– dobivanja hipotekarnog kreditna,
– diobe obiteljske imovine,
– rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
– formiranja građevinskih čestica ili čestica služnih njima (prilazni putevi),
– okrupnjavanja čestica, i sl.

Razlikujemo dvije vrste parcelacijskih elaborata, ovisno o tome da li se temeljna čestica nalazi unutar granica poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta (kako bi provjerili na kojem se području nalazi Vaše zemljište potrebno je obratiti se nadležnom odjelu za prostorno planiranje i urbanizam):
– Parcelacija poljoprivrednog zemljišta, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN  152/08), moguća je jedino uz suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište (do početka rada Agencije suglasnost daje ministarstvo poljoprivrede,  ribarstva i ruralnog razvoja). Ako je u katastru zemljišta već definirana granica uživanja posjeda, moguća je dioba zemljišta bez suglasnosti Agencije. Parcelacija je također moguća bez suglasnosti ako se radi o šumskom području.
– Ako se želi provesti parcelacija građevinskog zemljišta, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, ona je moguća samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevine čestice,  detaljnim planom uređenja i sudskim rješenjem.