geodetski elaborati

Geodetski elaborati su tehnička osnova za provedbu promjena u katastarskom operatu i mogu biti izrađeni u svrhu:
1. diobe ili spajanja katastarskih čestica
2. provedbe lokacijske dozvole
3. provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice
4. provedbe građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju kojega je izgrađena građevina
5. provedbe urbanističkog plana uređenja ili prostornih planova područja posebnih obilježja
6. provedbe prostornog plana uređenja grada, odnosno općine i generalnog urbanističkog plana, kada se određuje zemljište koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
7. određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama prema granicama građevinskog područja određenim važećim ili ranije važećim prostornim planom
8. provedbe prostornih planova za neizgrađeno građevinsko zemljište, ako se zemljište nalazi na području na kojem zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje nije propisana obaveza donošenja urbanističkog plana uređenja
9. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
10. spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada
11. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
12. evidentiranja podataka o zgradama ili drugim građevinama evidentiranih načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište
13. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
14. evideniranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
15. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku
16. provedbe rješenja o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za neizgrađeno građevinsko zemljište
17. provedbe sudskih presuda o utvrđivanju prava vlasništva, za neizgrađeno građevinsko zemljište
18. provedbe u zemljišnoj knjizi
19. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
20. ispravljanja propusta u održavanju katastra
21. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
22. ispravljanja nedostataka na katastarskom planu
23. promjene područja i granica katastarskih općina
24. evidentiranja izvedenog stanja ceste
25. evidentiranja izvedenog stanja kominalne infrastrukture.

Geodetski elaborat ovisno o stanju u naravi i stanju u katastarskom operatu odnosno zemljišnim knjigama može biti izrađen u više različitih svrha, a izrađuju tako da se jednim elaboratom obrađuju katastarske čestice unutar jedne katastarske općine.

U okviru izrade geodetskog elaborata obavljaju se, ovisno u koju svrhu se elaborat izrađuje, sljedeće radnje:
1. prikupljanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka
2. prikupljanje dokumenata ili akata temeljem kojih je dopuštena izrada elaborata, sudskih odluka o utvrđivanju prava vlasništva, sudskih odluka o uređenju međa, rješenja o povratu zemljišta i dokumentacije o uspostavljenim posebnim pravnim režimima na zemljištu
3. obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mjerenja (terenski uviđaj, terensko utvrđivanje postojećih međa i drugih granica, provedba terenskih mjerenja u svrhu obilježavanja postojećih međa i drugih granica, terensko obilježavanje postojećih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu uspostave novih razgraničenja, terensko obilježavanje novo uspostavljenih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja zgrada i drugih građevina, terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja izvedenog stanja cesta, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja granica načina uporabe katastarskih čestica)
4. prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim građevinama
5. prikupljanje isprava o vlasnicima i ovlaštenicima
6. obrada terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka i izrada sastavnih dijelova elaborata
7. predočavanje elaborata
8. pribavljanje potrebnih potvrda.

Sukladno čl. 49 Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN59/2018) za potrebe obavljanja terenskih radnji i provedbu terenskih mjerenja ovlaštene osobe imaju pravo ući u prostor katastarske čestice koja je predmetom elaborata i u prostor susjednih katastarskih čestica, u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje koje ometa poslove na izradi elaborata te postaviti na zemljištu i građevinama potrebne oznake izmjere i međne oznake čije se postavljanje mora iskazati u okviru elaborata.

O obavljanju terenskih mjerenja ovlaštene osobe dužne su putem investitora obavijestiti nositelje prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata, te nositelje prava na susjednim katastarskim česticama.