geodetski projekt

Geodetski projekt je skup geodetskih elaborata kojima se ovisno o potrebi usklađuje stanje u katastarskom operatu, zemljišnoj knjizi i naravi, formira građevna čestica, evidentira zgrada ili drugi objekt i sl.

Geodetski projekt sastavni je dio glavnog projekta, a općenito sadrži:
– geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu (podloga za projektiranje),
– skicu iskolčenja i podatke temeljem kojih se obavlja iskolčenje zgrade ili druge građevine,
– geodetski elaborat za formiranje građevne čestice,
– geodetski elaborat za evidentiranje zgrade i drugih građevina,
– javne isprave izdane od nadležnog katastarskog ureda odnosno zemljišno knjižnog odjela,
– ostale geodetsko-tehničke elaborate i dokumente (katastra vodova, tehnička izvješća, izjave, …).